Pravidlá
Started by ZappySK

I. Všeobecné ustanovenia

§1 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať obsah serverov Pixeloid.eu

§2 Na serveroch nie je povolená neautorizovaná reklama.

§3 Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky - nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu/nacizmu alebo homofóbie.

§4 Hráč je povinný dodržiavať základy slušného správania sa v spoločnosti, dodržiavať nevulgárnu komunikáciu na všetkých našich serveroch a webe.

§5 Je zakázané komukoľvek (hráčom / Admin tímu) akokoľvek sa vyhrážať, snažiť sa ich zosmiešniť (alebo spochybniť jeho autoritu pred ostatnými hráčmi/členmi tímu) uvádzať o ňom nepravdivé či nepotvrdené informácie. Pravidlo sa vzťahuje na herný server Pixeloid.eu, Discord a akýchkoľvek verejne publikovaný príspevkov. Porušenie tohto pravidla môže byť nahlásené príslušným úradom, ak sa jedná o závažnejší problém či konflikt.

§6 Je prísne zakázané akokoľvek úmyslne ničiť / poškodzovať servery alebo podvodne jednať s komunitou, tímom alebo Vedením.

§7 Je prísne zakázané šíriť akékoľvek interné informácie servera, teda informácie, ktoré se týkajú plánovaných noviniek, zmien, výšky trestov, interného chodu tímu apod.

§8 Je prísne zakázané používať VPN (na obídenie banu)

§9 Je zakázané používať nevhodný nick alebo skin.

§10 Hráč je povinný nahlásiť nájdený bug čím skôr, inak bude potrestaný.

§11 Je zakázané sexuálne obťažovať hráčov.

§12 Je zakázané obťažovať hráčov, čakať za koncom landu a úmyselne zabíjať hráčov, a kaziť im hranie.

§13 Je zakázané žiadať o práva, presun VIP na druhý účet apod.

§14 Je prísne zakázané trollovať hráčov za účelom srandy apod.

§15 Je prísne zakázané vydávať sa za YouTubera, člena Admin Tímu apod.

 

II.  Herné účty

§1 Všetky herné účty, dáta, a taktiež aj itemy (postavené bloky a stavby) zostávajú majetkom Pixeloidu a nie je možné si na ne nárokovať.

§2 V prípade straty dát nie je nárok na odškodenie zo strany serveru či členov Admin tímu.

§3 Za stratu hesla k hernému účtu server nenesie zodpovednosť.

§4 Žiadny člen Admin tímu nemá právo vyžadovať od hráča informácie o účte (heslo, e-mail atď.).

§5 (GDPR) Jediné uchovávané osobné údaje sú IP adresa a e-mail. K obom má prístup výlučne vedenie servera a Vy. Osobné údaje spracúvame nasledovne: IP adresa - využívaná k identifikácií pri rôznych žiadostiach a v prípade zablokovania prístupu na základe porušenia pravidiel, e-mail: na funkciu automatického samoobslužného vyresetovania hesla.

§6 Je zakázáné používať vulgárne výrazy ako názvy postáv alebo stavať z blokov vulgárne nápisy alebo znaky / obrázky.

§7 Účty vo všeobecnosti nemažeme z dôvodu zachovania údajov pre poskytovanie podpory. Unregister (t.j. vyresetovanie hesla) sa z našej strany robí len po overení vlastníctva účtu alebo v niektorých prípadoch keď hráč vlastní originálny (zakúpený) účet.

 

III. Admin tím

§1 Členi Admin tímu sú všetci Administrátori serveru (t.j. Majiteľ, Administrátor a Team Leader ďalej ako "Vedenie"), Helper a Builder.

§2 Helper je povinný doriešiť váš problém.

§3 Helper dohliada na hru samotnú a na dodržovanie pravidiel.

§4 V prípade vyjadrenia nesúhlasu s helperom sa môžete odvolať na vyššiu autoritu serveru (resp. Vedenie serveru), pokiaľ se bude sťažnosť týkať trestu (ban, mute) a preukáže sa jeho oprávnenosť, bude tento trest neodvolateľný.

§5 Rozhodnutie Vedenia je konečné, nie je proti nemu odvolanie.

§6 Žiadny člen tímu nesmie mať významný post na inom portáli/serveru.

§7 Člen tímu nesmie v žiadnom prípade zneužívať svoje právomoci.

§8 Členom tímu je prísne zakázané vyvyšovať sa akýmkoľvek spôsobom nad hráčmi.

§9 Admin tím nie je povinný si uchovávať dôkaz o trestoch alebo iných náležitostiach.

§10 Po odchode z tímu sa bývalý člen môže vrátiť do AT po uplynutí dvoch mesiacov, pokiaľ Vedenie nerozhodlo inak.

§11 Člen AT nie je povinný odpovedať na Vaše PM správy na discorde.

 

IV. Tresty

§1 O druhu a dĺžke trestu rozhoduje člen tímu podľa aktuálnej tabuľky trestov.

§2 AT si vyhradzuje právo potrestať čokoľvek netaktné alebo inak pohoršujúce jednanie nevymedzené pravidlami.

§3 Screenshoty/videá sa obecne nepovažujú za preukázateľný materiál a AT na taký dôkaz bude brať ohľad podľa vlastného uváženia.

§4 Základným preukázateľným materiálom je výpis z logu alebo výpoveď relevantného svedka. Túto relevantnosť posudzuje sám člen tímu.

§5 O zrušení trestu primárne rozhoduje člen tímu, ktorý ban udelil.

§6 Hráč môže mať na serveri zaregistrovaných viac účtov a hrať za ľubovoľný z nich za predpokladu, že na žiadnom účte nemá aktívny trest. Pokiaľ má aktívny trest v podobe mute, je povinný hrať za účet, na ktorom trest má. Pokiaľ má aktívny ban, hráč je povinný počkať do doby, než mu trest vyprší, v opačnom príde sa nerešpektovanie prísne trestá.

 

V. VIP a ďalšie platené služby

§1 Akékoľvek platené služby (VIP, Tokeny (herné financie) a ďalšie) sú brané ako príspevok na prevádzku serverov, preto služby nie sú nárokovateľné.

§2 Pre hráčov s VIP účtom platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu.

§3 Výhody, ktoré môže hráč s VIP účtom využívať, nie sú trvalé a Vedenie má právo ich kedykoľvek zmeniť, prípadne odobrať pri porušení pravidiel ktoré si nevyžadujú zabanovanie.

§4 V prípade neaktivity hráča sa VIP nepredlžuje. K predĺženiu VIP účtu môže dôjsť v prípade technických problémov servera dlhších ako 24 hodín.

§5 Hráč o VIP prichádza bez nároku náhrady v prípade vypršania doby jeho trvania, porušenia pravidiel alebo zániku servera.

§6 Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, hráč je povinný túto náležitosť nahlásiť prostredníctvom discordu.

 

VI. Základné pravidlá pre MC server

§1 Je zakázáné akokoľvek zneužívať evidentné chyby hry. Nenahlásenie takýchto chýb sa trestá.

§2 Módy, cheaty, klienty a všetky modifikácie Minecraftu, ktoré zvýhodňujú hráča proti ostatným sú zakázáné. Zakázaný je taktiež X-Ray resourcepack. Povolená je minimapa, damage indikátor a módy typu BetterPvP, aj alternatívne klienty ako je napríklad Badlion Client, LabyMod apod.

§3 Je zakázané akokoľvek spamovať globálny a súkromý chat, či už na MC alebo Discorde.

§4 Je prísne zakázané TPA zabíjanie (zabitie hráča po teleporte)

§4 Je prísne zakázaný SPAM kill (časté zabíjanie jedného hráča za účelom zlepšenia niečoho)

§5 Je zakázaný griefing akýchkoľvek stavieb..

§6 Je zakázané AFKovať pri akýchkoľvek spawneroch, všetkých druhov fariem a automatických zapojení.

§7 Je zakázaný teaming pri bossovi, ak nemáte spojenectvo s daným klanom, v ktorom hráč  je, porušenie sa trestá banom na 8 hodín.

 

VII. Boss land

§1 Je zakázáné lietanie, a používanie elytry.

§2 Je zakázané teamovať pri bossovi, bez aktívnej aliancie s daným klanom.

§3 Je zakázané rýchlý teleport do arény a odport z arény.

§4 Je zakázané čakať kým bude mať boss málo HP, a potom ho prísť "zabiť jedným hitom" a zobrať drop z bossa.

§5 Je zakázané akékoľvek bugovanie bossa, spôsobom, ktorý môže narušiť chod servera.

VIII. Záverečné ustanovenia

§1 Hraním alebo iným užíváním služieb Pixeloid.eu užívateľ automaticky súhlasí s pravidlami a spracovaním osobných údajov.

§2 Pravidlá sú záväzné pre všetkých hráčov a Admin tím na serveri.

§3 Vedenie si vyhradzuje právo pre zmenu pravidiel kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

§4 Pravidlá naberajú plnú účinnosť od 1.10.2020

EDIT: Posledná zmena 01.04.2021

x 3
5 months agoLast edited: 12 days ago